1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een klant waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen salon

De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, of uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig na komt, mag de salon de helft voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. De salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, of uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Mocht wegens een dubbele afspraak ten nadelen van de klant de afspraak niet doorgaan, dan zal de salon de helft voor de afgesproken behandeling aan de klant in mindering brengen op het totaal bedrag. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden doorovermacht. Overmacht omvat dat gene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de salon.

4. Betaling

De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. zzp'ers in de studio

De salon heeft het recht om zonder vooroverleg met de klant bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door mede zzp'ers, indien de salon dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

6. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

7. Geheimhouding

De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voort vloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de studio.

9. Garantie

De salon geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
• De klant de kunstnagels heeft laten onderhoudendoor een andere salon.
• De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• De klant de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
• De klant andere producten dan de door de salon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
• De klant de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de advies folder niet heeft opgevolgd.
• De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal

De salon heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, of binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon en de behandelende stylist. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indiende cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de salon en de klant is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Maastricht. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.